Reorganizacja ruchu na ul. Batorego


W związku z podjęciem na ostatniej sesji uchwały dotyczącej reorganizacji ruchu na ul. Batorego, przedstawiamy schemat docelowej organizacji ruchu (w formacie PDF), przygotowany i uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni. Zgodnie z nim:

1. Ulica Batorego na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Podleśnej będzie jednokierunkowa w kierunku ul. Podleśnej.

2. Ulice: Podleśna, Topolowa, Sosnowa na całym przebiegu nie są objęte zmianami w organizacji ruchu.

3. Na odcinku ul. Batorego objętym zmianami dopuszczony zostanie ruch rowerowy w obu kierunkach.

4. Na odcinku ul. Batorego objętym zmianami celem obniżenia prędkości ruchu pojazdów oraz wygospodarowania miejsc parkingowych, zachowując przy tym wszystkie wjazdy na posesje, zostaje wprowadzone tzw. meandrowanie, czyli przejście pasa ruchu z lewej na prawą stronę – rozwiązanie tego typu z powodzeniem zastosowano m.in. na ul. Łąkowej i Wajdeloty.

5. Szanując postulaty mieszkańców ul. Batorego na odcinku Topolowa – Podleśna, ruch samochodów będzie odbywał się prawą stroną jezdni (patrząc w kierunku ul. Podleśnej; po stronie północnej), co umożliwi łatwiejszy wjazd do garaży na posesjach. Na tym odcinku ze względu na likwidację trawników między drzewami (decyzja ta nie była konsultowana z RDWG) w drodze wyjątku dopuszczone zostanie parkowanie na chodniku (istnieje fizyczne miejsce pod pozostawienie 1,5 m dla pieszych).

6. Na całym odcinku ul. Batorego z wyjątkiem opisanego powyżej, wprowadzony zostanie zakaz parkowania na chodnikach. Parkowanie będzie odbywało się na jezdni – przewidziano ok. 40 miejsc parkingowych (zgodnie z wyliczeniami Zarządu Dróg i Zieleni).

Obecna sytuacja na ul. Batorego, na odcinku, gdzie zostaną wprowadzone zmiany
Z korzyścią dla pieszych
Utworzenie miejsc parkingowych na ul. Batorego bezpośrednio na jezdni będzie nie tylko ułatwieniem w ruchu pieszym, ale pozwoli na „przeniesienie” na ten odcinek niezgodnego z przepisami ruchu parkowania z ul. Batorego na odcinku Jaśkowa Dolina – Sosnowa. Pozwoli również na dłuższe utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym chodników, które w ostatnich latach były remontowane.

Ograniczenie zakresu zmian
Zwracamy jednocześnie uwagę, że zgodnie z treścią naszej uchwały, ruch jednokierunkowy na ul. Batorego powinien odbywać się na całej długości od ul. Jaskowa Dolina do ul. Podleśnej (bez zmian na ul. Podleśnej). Decyzję o ograniczeniu zmian tylko do odcinka Sosnowa – Podleśna została podjęta przez Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozmowy od stycznia
Temat reorganizacji ruchu na ul. Podleśnej po raz pierwszy pojawił się w dyskusjach radnych w styczniu br. Przez kilka miesięcy był omawiany na spotkaniach w Zarządzie Dróg i Zieleni.

Na prośbę mieszkańców
Reorganizacja ruchu na ul. Batorego została zaaprobowana przez mieszkańców, którzy przekazali radnym listę ponad 30 podpisów poparcia dla planowanych zmian.

Temat trzykrotnie omówiony na komisji RDWG
Sprawa ul. Batorego pojawiła się trzykrotnie na posiedzeniach Komisji Samorządu i Ładu Publicznego RDWG (listę członków komisji RDWG dostępna tutaj) – 14 czerwca (sprawozdanie), 24 sierpnia (sprawozdanie, odbyło się wówczas głosowanie nad projektem uchwały – 3 radnych za, 1 przeciw, 0 wstrzym.) oraz 14 września (sprawozdanie, głosowanie nad projektem uchwały dot. sfinansowanie reorganizacji ruchu – 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzym.).

Podwójne głosowanie ws. uchwały
Uchwała o zmianie organizacji ruchu została podjęta na sesji 13 października. Informacja o sesji wraz z projektami uchwał była opublikowany przed sesją na naszej stronie internetowej. Informacja została także umieszczona w gablocie w siedzibie naszej rady, na naszej stronie Facebook oraz wysłana przez newsletter.

Przed przystąpieniem do głosowania ws. uchwały, pojawił się wniosek formalny o przełożeniu głosowania nad uchwałą. Wniosek ten poparło 7 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W związku z odrzuceniem wniosku, przystąpiono do głosowania nad uchwałą dot. reorganizacji ruchu na ul. Batorego. Za zmianami głosowało 8 radnych, przeciw było 7 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała ws. przeznaczenia środków finansowych
Następnie na tej samej sesji podjęta została uchwała dot. przeznaczenia środków finansowych RDWG na sfinansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie naszej jednostki, w tym na reorganizację ruchu na ul. Batorego. Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzym. – 1 (przed tym głosowaniem sesję opuściło dwoje radnych).


Likwidacja nielegalnych miejsc parkingowych
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Batorego umożliwia w przyszłości rozpoczęcie starań w zakresie fizycznej likwidacji nielegalnych miejsc parkingowych (blokowanie chodnika, rozjeżdżanie zieleni przyulicznej, parkowanie zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych) na odcinku Jaśkowa Dolina – Sosnowa wraz z opcjonalnym wdrożeniem programu odnowy trawników.

Bądź na bieżąco