Plan zagospodarowania rejon ul. Wileńskiej i Nowej Politechnicznej


W czwartek 15 grudnia o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku) odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej”.

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest umożliwienie realizacji Głównego Punktu Zasilania Politechnika a tym samym spełnienie wniosku ENERGA Operator by zapewnić warunki przyłączenia do sieci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej (Centrum Medycyny Nieinwazyjnej) i Szpitala Swissmed. Nowy plan zapewnieni prawidłowe funkcjonowanie, rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne sąsiedztwa. Zweryfikowany został również układ komunikacyjny w granicach opracowania planu w powiązaniu z zewnętrznym układem drogowym oraz na nowo zdefiniowano sposób zagospodarowania terenu, który jest mało zainwestowany, a posiada potencjał i walory rozwojowe.

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny aktywnie brała udział w dotychczasowym sporządzaniu tego dokumentu. Przed wyłożeniem do publicznego wglądu Zarząd pismem do Biura Rozwoju Gdańska wnioskował o:

 • wprowadzenie obligatoryjnej linii zabudowy wzdłuż planowanej ul. Nowej Politechnicznej – wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie
 • zakaz lokalizowania parkingów i dróg serwisowych od strony planowanej ul. Nowej Politechnicznej – wniosek rozpatrzony pozytywnie
 • dostosowanie wejść do budynków od strony planowanej ul. Nowej Politechnicznej bez tworzenia dodatkowych stopni, ramp i celowego podwyższania lub obniżania chodnika – wniosek rozpatrzony pozytywnie
 • likwidacja niewielkiego i trudnego w utrzymaniu skrawka zieleni w południowej części tuż przy skrzyżowaniu planowanej ul. Nowej Politechnicznej z Wileńską – wniosek odrzucony

Po pierwszym publicznym wyłożeniu projektu planu Zarząd przygotował uchwałę, która została przyjęta na sesji 13 października. Wnioskowaliśmy w niej o:

 • wprowadzenie obligatoryjnej linii zabudowy wzdłuż planowanej ul. Nowej Politechnicznej lub – uwzględniając ciepłociąg – utworzenie przestrzeni publicznej w formie placu przed budynkami – wniosek odrzucony
 • zmianę z zaleceń na obowiązek (nakaz) dostosowania wysokości wejść do budynków do planowanej ul. Nowej Politechnicznej – wniosek odrzucony
 • zakaz możliwości lokalizowania reklam na planowanym budynku głównego punktu zasilania – wniosek rozpatrzony pozytywnie
 • zastosowanie materiałów szlachetnych na elewacji GPZ – wniosek rozpatrzony pozytywnie
 • wprowadzenie zalecenia o wyborze elewacji GPZ w drodze konkursu architektonicznego – wniosek odrzucony
 • ustalenie obligatoryjnej linii zabudowy dla terenu przewidzianego pod GPZ – wniosek odrzucony
 • zdefiniowanie obligatoryjnej linii zabudowy jako obszaru zwartej pierzejowej zabudowy na długości co najmniej 80 proc. – wniosek rozpatrzony pozytywnie

Zobacz szczegóły rozpatrzenia uwag RDWG wniesionych w formie uchwały

Przypominamy, że wnioski do projektu planu składać może każda osoba i instytucja – także w toku obecnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Termin zgłaszania uwag mija 16 stycznia 2017 r.