Sesje i uchwały

Rada Dzielnicy podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał podczas sesji. Sesje są zwoływane przez Przewodniczącego Rady i są otwarte dla każdego mieszkańca – o terminach informujemy na stronie głównej.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Każdy radny w głosowaniu jawnym (wyjątek stanowią głosowania tajne w zakresie składu Zarządu i Prezydium) oddaje głos „za” lub „przeciw” lub „wstrzymujący”.

Z każdej sesji zostaje sporządzony protokół, który przygotowuje Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.

W razie problemów z otwarciem plików PDF, zainstaluj program Adobe Reader (lub jego zamiennik).

Rada Dzielnicy kadencji 2015-2019
XXV sesja RDWG 29 listopada 2018 r.:
Dokumenty nie zostały zarchiwizowane cyfrowo
XXIV sesja RDWG 25 września 2018 r.:
Dokumenty nie zostały zarchiwizowane cyfrowo
XXIII sesja RDWG 22 maja 2018 r.:
Dokumenty nie zostały zarchiwizowane cyfrowo
XXII sesja RDWG 24 kwietnia 2018 r.:
Dokumenty nie zostały zarchiwizowane cyfrowo